Baki Kimdir? Hayatı, Sanatı, Eserleri

Divan Şairi Baki Kimdir? Hayatı, Sanatı, Eserleri, Şiirlerinden Örnekler

Baki Kimdir? Hayati, Sanati, Eserleri

Divan Şairi Baki'nin Hayatı

Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri sayılan Baki (1526-1600) İstanbul'da doğmuştur. Asıl adı Mahmut Abdülbaki'dir. Fatih Camii müezzinlerinden Mehmet adlı birinin oğludur.

Baki, yoksul bir ailenin oğludur. Çocukluğu yoksulluk içinde geçmiştir. İlkin babası tarafından saraç çıraklığına verilmiş ise de, orada çok kalmayarak medreseye girmek fırsatını bulmuştur. Medresede devrin önemli bilginlerinden Karamanlı Ahmet ve Mehmet Efendilerden ders görmüş, Tarihçi Hoca Saadettin, şair Nev'i vb. ile de ders arkadaşlığı etmiştir.

Baki, onsekiz, ondokuz yaşlarında iken İstanbul'un en çok beğenilen genç şairlerinden biri olmuştur.

Hocası Mehmet Efendi için yazdığı sünbül redifli kaside ile medrese çevresindeki ünü büsbütün genişlemiştir. 

Bütün hayatında sanatını mevki elde etmek için araç olarak kullanan şair, ilkin müderriz Kadı-zade Şemseddin Ahmed Efendi tarafından korunmuş, Süleymaniye medreseleri yapılırken, orada, bir yıl kadar süren görev almış ve bu medreselerden bir tanesine müderris olarak atanan Kadı-zade'nin derslerine devama başlamış (1552), Nahcivan seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu bir kaside (1554) ile de , padişehın ilkkez dikkatini çekmiştir.

Sadrazam Semiz Ali Paşa devrinde ilerleme olanakları çok genişlemiştir. Bir yandan sadrazamın gözüne girmeye çalışırken, bir yandan da Mirahur Ferhat Ağa'ya kapılanarak, onun aracılığıyla Kanuni'ye sokulma olanağını hazırlamıştır. Bu saye de ilkin "danişmend" olarak meslek hayatına girmiş (1561), kısa bir zaman sonra "mülazim" olarak bir medreseye atanmıştır.

Kanuni'nin ölümü (1566) ile hayatta en kuvvetli dayanağını kaybeden şair, duyduğu acı ile, ünlü Mersiye'sini yazmış, terkib-i bend biçimiyle kaleme aldığı bu manzumenin son bendinde yeni padişah 2. Selim'e kapılanma vesilesini de ihmal etmemiştir. 

İhtiyarladıkça mevki hırsı büsbütün artan Baki, 3. Mehmet'in hükümdar olması üzerine yeniden umuda kapılmş, ona, öbür padişahların hepsinden daha çok kaside sunmuş, bu devirde iki defa Rumeli Kazaskeri olmuştur.

Baki, 7 Kasım 1600'de ölmüştür. Cenazesi İstanbul'un bütün sanat, bilim ve devlet adamlarının katıldığı büyük bir törenle kaldırılmış; cenaze namazı, Fatih Camii'nde Şeyhülislam Sunullah Efendi tarafından kaldırılmıştır. Mezarı, Edirnekapı dışında, Eyüp'e giden yolun kenarındadır.

Kanuni tarafından, Tuti Kadın adlı saraylı bir şair kadınla evlendirildiği söylentisi vardır. Şeyhi mahlasıyla şiirler yazan Mehmet (1586-1629) ve Abdurrahman (ö.1635) adlı iki oğlu olmuştur. Abdurrahman'ın oğlu Esat (1616-1665) da, Faizi mahlasıyla şiirler yazmıştır.

Baki, eğlenceye, zevk ve safaya fazlasıyla düşkündü. Bu özellikleri dolayısıyla, birçok meclislerde varlığı her zaman aranırdı. Genç erkeklere düşkünlüğü yüzünden epey dedikodu olmuştur.

Zevk ve safaya bu kadar düşkün olmakla birlikte, içki ve sevda alemlerine kendini kaptırıp başıboş bir hayat sürmemiş, hiçbir zaman ölçüyü elden kaçırmamış ve meslek hayatında da her zaman dürüst davranmıştır.

Baki'nin iki minyatürü vardır: Bir İstanbul'da, İslam Eserleri Müzesi'ndeki  yazma bir Divanı'nda; diğeri Millet Kitaplığı Müzesi'ndeki Aşık Çelebi tezkiresindedir.Baki'nin Sanatı
Türkiye Türkçesi ile yazmıştır. Bu lehçe ile yazılan Divan edebiyatı, 13.yüzyıldan beri yüzlerce şairin elinde gittikçe gelişerek Baki'nin kişiliğinde en büyük temsilcisini bulmuştur.

Eserleri ve ünü, Hicaz, Irak, Azerbaycan, İran ve Hindistan'a kadar yayılmış, yaşadığı devirde olduğu gibi, daha sonraki devirlerde de "Sultan-üş-şuara" (ya da "Melik-üş-şuara) diye anılmıştır.

Kişiliğinin gelişmesinde, kendinden önce yetişen şairlerden Ahmet Paşa (ö.1496), Necati (ö.1508), Mesihi (ö.1512), Zati (ö.1546), Hayali (ö.1556) vb. ile Fars şairlerinden Selman (ö.1376), Hafız (ö.1389) vb.nin etkisi görülür. Fakat o, bu etkileri kendi kişiliğiyle birleştirerek özel bir üslup yaratabilmiştir.

Baki, şiirleri örnek tutulan ilk büyük üstat sayılmıştır.

Baki'nin büyük divanını dolduran şiirleri büyük çoğunlukla gazel biçimiyle yazılmıştır. Onu doğrudan doğruya gazel şairi saymak daha yerinde olur.

Tasavvuf ve din konularıyla hemen hemen hiç ilgilenmemiş, hatta her divanda bulunması adet olan münacat, tevhid, naat gibi şiirlere tek bir örnek dahi yazmamış; aksine, zahit, vaiz ve sofilere sık sık çatmaktan adeta derin bir zevk duymuştur.

Bilgece şiirlerinin sayısı pek azdır; bunları da hayatının son devirlerinde yazdığı sanılıyor. Baki'nin şiirlerinin ağırlık noktasını meydana getiren rint ve neşeli hayat anlayışı 17. ve 18. yüzyıllarda gittikçe gelişmiş, sonunda Nedim'in şiirlerinde  en yüksek anlatımını bulmuştur. İki şair arasında yalnız ruh bakımından değil, söyleyiş bakımından da bazı yakınlıklar bulma olasılığı vardır.

Baki lirik bir şair olmakla birlikte, şiirlerinden derinlik ve içtenlikten çok biçim olgunluğuna, edebi sanatlara ve sözcük oyunlarına önem vermiştir. Birtakım oyuncaklı mazmunlar bulmak, zeka oyunları göstermek, sözcükleri birkaç anlamda kullanmak, birbiriyle ilgili sözleri bir araya toplamak bakımlarından Divan edebiyatının en usta şairidir.

İstanbul şivesini ilk kez edebiyata sokmuş, halk ağzında yaşayan deyim ve söyleyişleri yer yer kullanmıştır. Onun açtığı bu çığır, 17. yüzyılda Şeyhülislam Yahya, Naili vb. tarafından da işlenmiş, 18. yüzyılda genel bir akım halini alarak Nedim'de en büyük temsilcisini bulmuştur.

Şiirlerinde yabancı sözcük ve dil kurallarına çok yer vermiş, özellikle kasidelerinde ve Kanuni için yazdığı ünlü mersiyesinde dili yer yer çok ağırlaşmıştır.


Bütün kaynaklarda kendisinden saygı ile söz edilen, her zaman "Sultan-üş-şuara" diye anılan, gerek kendi devrinde, gerek daha sonraki devirlerde pek çok izleyici ve taklitçileri yetişen Baki, Türk Divan edebiyatının Alişir Nevai, Fuzuli, Nef'i, Nedim gibi başlıca büyük şairlerinden biri sayılmaktadır.

Baki'nin Eserleri  1. Divan: 
  2. Maalim-ül-yakin fi sireti seyyid-il-mürselin:
  3. Fazail-ül-cihad:
  4. Fazail-i Mekke:
  5. Hadis-i Erbain tercümesi:


BAKİ'NİN ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER


⇛Kaynakça:
  1. Cevdet Kudret, Divan Şiirinde Üç Büyükler-2: BAKİ, İnkılap Kitabevi, 2003, 5. Baskı.

Baki Kimdir? Hayati, Sanati, Eserleri
Kaynak:MazeretimŞiirdir Güncelleme: 02.08.2018

Yorumlar

Bu İçeriğe YORUMLARINIZLA katkı sağlamak istemez misiniz?

Translate

Arşiv