Browsing "Older Posts"

 • Vaiz Sokağı Numara 70 - Turgut Uyar

  Ekleyen: Sadık Doğan → 20 Mart 2017 Pazartesi

  VAİZ SOKAĞI NUMARA 70

  Ben sana kürk alamam doğrusu
  Güzel bileklerine bilezik alamam
  Bir kap yemek, bir elbise
  Öyle bir tad var ki fakirliğimizde
  Başka hiçbir şeyde bulamam..


  Sokağımız arnavut kaldırımı,
  Evimiz ahşap iki oda.
  Daha iyisi de olabiridi ya,
  Şükür buna da.


  – Ama Hamdi beylerin..
  – Hamdi beylere bakma sen,
  Tencere maltızda, fasulye tencerede
  Çocuklar kapının önünde oynuyor mu?
  Ona bak sen..


  – Perdemiz kadife olmalıydı..
  – Basma da güzel olur, sevince.
  Biliyorsun ancak boğazımıza,
  Olmuyor ha deyince.


  – Kimbilir bir gün belki..
  Adam sen de, aldırma,
  Bunlar düşünmeye değmez
  Hem hayat dediğin ne ki?..

  Vaiz Sokağı Numara 70 - Turgut Uyar

  Turgut Uyar
 • Çanakkale Şehitlerine - Mehmet Akif Ersoy

  Ekleyen: Sadık Doğan →
  ÇANAKKALE  ŞEHİTLERİNE
  Çanakkale Şehitlerine - Mehmet Akif Ersoy
  Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
  En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
  -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
  Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı! "
  Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

  Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
  Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer. (1)
  Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da, (2)
  Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
  Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
  Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
  Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
  Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
  Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
  Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
  Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
  Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
  Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

  Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
  Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
  O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
  Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
  Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
  Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
  Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?
  Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
  Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.

  Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
  Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
  Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
  "O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
  Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

  Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
  Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, (3)
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
  Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
  "Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
  Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
  "Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
  Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, (4)
  Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
  Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
  Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

  Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
  Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
  Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
  Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
  O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
  Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

  Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
  Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.
  (1) İlk baskılarda:...kum gibi, mahşer mi, hakîkat mahşer.
  (2) İlk baskılarda:...duruyor karşında,
  (3) İlk baskıda: Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  (4) İlk baskılarda: Ebr-i nîsânı açık...

  Mehmet Akif Ersoy
 • Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü 2017

  Ekleyen: Sadık Doğan → 13 Mart 2017 Pazartesi
  Ö l ü m ü n ü n   44 .  y ı l d ö n ü m ü n d e
  A R K A D A Ş   Z .  Ö Z G E R  Ş İ İ R   Ö D Ü L Ü    2 0 1 7
  A R K A D A Ş  Z . Ö Z G E R Ş İ İ R  Ö D Ü L Ü  2 0 1 7


  Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü’nün yirmi ikincisi veriliyor.
  Bugüne kadar şiir kitabı yayımlanmamış şairlerin aday olabilecekleri Ödül için son başvuru tarihi 15 Mart 2017.
  Adayların; kitap bütünlüğü taşıyan, basıma hazır şiirlerinden oluşturacakları, adres, telefon, ve özgeçmişlerini de içeren 6 adet dosyayı; Mayıs Yayınları’nın Sakarya Cad. Özkanlar 35 Apt. A Blok, No: 36 / 20, Manavkuyu, Bayraklı – İzmir adresindeki Ödül sekreterliğine, APS, kargo ya da taahhütlü posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekiyor.
  Mayıs Yayınları yetkilileri, Ödül alacak dosyayı 2017 yılı içinde, telif karşılığını ödeyerek kitap halinde yayımlayacaklarını açıkladılar.
  Özger’in ölümünün 44. yıldönümünde, 6 Mayıs 2017 tarihinde verilecek Ödülün seçici kurulu Sina Akyol, Orhan Alkaya, Gökhan Arslan, Meryem Coşkunca ve Suat Çelebi’den oluşuyor. 

  A R K A D A Ş   Z .  Ö Z G E R  Ş İ İ R   Ö D Ü L Ü    2 0 1 7

  1996’dan beri düzenlenen ve bugüne kadar Gazanfer Eryüksel-Yücelay Sal (1996), Zeynep Köylü-Hüseyin Peker (1997), Serap Erdoğan-Hüseyin Köse (1998), Kuvvet Yurdakul (1999), Sadık Yaşar (2000), Mehmet Kâzım-Bâki Asiltürk (2001, Bir Şiiri İnceleme), Bahtiyar Kaymak (2002), Nesrin Kültür Kiraz (2003), Ertuğrul Deveci (2004), Cuma Duymaz-Sinan Oruçoğlu (2005), Hayriye Ersöz (2006), Ersun Çıplak (2007, Bir Şiiri İnceleme), Halil İbrahim Özbay (2008) Nurullah Kuzu (2009), Gökhan Arslan (2010), Murat Acar (2012), Şerif Mehmet Uğurlu (2013, Bir Şiiri İnceleme), İrfan Çinar (2014), Monica Papi (2015), Meryem Coşkunca (2016)’ya verilen Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü’nün 2017 programı aşağıda belirtilmiştir.

  Ödüle aday olma koşulları
  Ödüle,bugüne kadar şiir kitabı yayımlanmamış kişiler aday olabilecektir.
  Dosyaların kitap bütünlüğü taşıyan, basıma hazır nitelikteki şiirlerden oluşması gerekir.
  Seçici kurul; birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi değerlendirmeler yapmayacak; tek bir Ödül verecektir. (Ödül birden fazla dosya arasında paylaştırılabilir. Jüri Özel Ödülü verilebilir.)
  Ödüle aday olmak isteyenler, özgeçmişlerini de içeren 6 adet dosyayı, adres, email ve telefon numaralarını da belirterek, Mayıs Yayınları’ nın Sakarya Cad. Özkanlar 35 Apt. A Blok, No:36/20, Manavkuyu, Bayraklı-İzmir adresindeki Ödül sekreterliğine, APS, kargo ya da taahhütlü posta ile gönderecek ya da elden teslim edeceklerdir. Ödül için gönderilen dosyalar iade edilmez.
  Ödül için son başvuru tarihi 15 Mart 2017’dir.
  Ödül, Arkadaş Z. Özger’ in ölümünün 44. yıldönümünde, 6 Mayıs 2017Cumartesi günü düzenlenecek bir törenle verilecektir.
  Seçici kurulca Ödüle değer görülen yapıtın yazarı, Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü 2017 Diploması ve Plaketi ile onurlandırılacak; ayrıca dosya kapsamındaki şiirler, Mayıs Yayınları Şiir Dizisi’nden, yıl içinde ve telif karşılığı ödenerek kitap halinde yayımlanacaktır.

  Seçici kurul (abc sırasıyla)

  Sina Akyol, Orhan Alkaya, Gökhan Arslan, Meryem Coşkunca ve Suat Çelebi.
 • Annabel Lee - Edgar Allan Poe

  Ekleyen: Sadık Doğan →
  ANNABEL LEE

  Annabel Lee - Edgar Allan Poe

  Seneler,seneler evveldi;
  Bir deniz ülkesinde
  Yaşayan bir kız vardı,bileceksiniz
  İsmi Annabel Lee;
  Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten
  Sevmekden başka beni.

  O çocuk ben çocuk,memleketimiz
  O deniz ülkesiydi,
  Sevdalı değil karasevdalıydık
  Ben ve Annabel Lee;
  Göklerde uçan melekler bile
  Kıskanırdı bizi.

  Bir gün işte bu yüzden göze geldi,
  O deniz ülkesinde,
  Üşüdü rüzgarından bir bulutun
  Güzelim Annabel Lee;
  Götürdüler el üstünde
  Koyup gittiler beni,
  Mezarı ordadır şimdi,
  O deniz ülkesinde.

  Biz daha bahtiyardık meleklerden
  Onlar kıskandı bizi,_
  Evet!_bu yüzden (şahidimdir herkes
  Ve o deniz ülkesi)
  Bir gece bulutun rüzgarından
  Üşüdü gitti Annabel Lee.

  Sevdadan yana ,kim olursa olsun,
  Yaşça başca ileri
  Geçemezlerdi bizi;
  Ne yedi kat gökdeki melekler,
  Ne deniz dibi cinleri,
  Hiçbiri ayıramaz beni senden
  Güzelim Annabel Lee.

  Ay gelip ışır hayalin eşirir
  Güzelim Annabel Lee;
  Bu yıldızlar gözlerin gibi parlar
  Güzelim Annabel Lee;
  Orda gecelerim,uzanır beklerim
  Sevgilim,sevgilim,hayatım,gelinim
  O azgın sahildeki,
  Yattığın yerde seni .


  Çeviren : Melih Cevdet ANDAY

  Not
  "Annabel Lee", ABD'li şair ve yazar Edgar Allan Poe'nun yazdığı son şiirdir. 1849'da yazılan şiir aynı yıl, Poe'nun ölümünün hemen ardından yayınlanmıştır.
  Poe'nun pek çok şiiri gibi bu şiirin de teması güzel bir kadının ölümüdür. Şiirin anlatıcısı, daha çok gençken Annabel Lee'ye aşık olmuştur. Bu aşk öyle güçlüdür ki melekler bile kıskanır. Annabel Lee öldükten sonra bile anlatıcının aşkı son bulmaz.
  Şiirdeki Annabel Lee'nin ilham kaynağının kim olduğu konusunda çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Pek çok kadının adı geçse de, en makul adaylardan biri Poe'nun eşi Virginia Eliza Clemm Poe'dur.
 • Bestelenen 162 Şiir - Şiirden Müziğe Uyarlamalar

  Ekleyen: Sadık Doğan → 9 Mart 2017 Perşembe

  Şiirden Müziğe Uyarlamalar

  Eskilerden yeni kuşağa birçok şairden bestelenmiş 162 şiir. Çok güzel ve özenle hazırlanmış, bir youtube oynatma listesi. Mutlaka dinlemelisiniz.
  Hazırlayan ve paylaşıma sunan arkadaşların emeğine sağlık!..

 • Kadir Aydemir Kimdir? Hayatı, Kitapları, Şiirleri

  Ekleyen: Sadık Doğan → 2 Mart 2017 Perşembe
  Kadir Aydemir Hayatı, Eserleri, Şiirleri

  Kadir Aydemir (d. 13 Eylül 1977İstanbul)

  kadir aydemir kimdir?


  • Kadir Aydemir Kimdir?
  İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Üniversitede bir süre İşletme, daha sonra Halkla İlişkiler eğitimi aldı. Şiirleri Varlık, Kitap-lık, Şiir Oku, No, Dize, Özgür Edebiyat, Akatalpa, Mor Taka, Ada gibi dergilerde ve çeşitli şiir yıllıklarında yayımlandı. Cumhuriyet Kitap, Virgül ve Radikal Kitap dergileri başta olmak üzere pek çok dergide röportaj ve kitap eleştiri yazılarına rastlandı. 1997 yılında Başka şiir dergisini çıkarttı.
  2000 yılında Yitik Ülke şiir-edebiyat dergisini kurdu. 2006 yılında Yitik Ülke Yayınları'nın kurucusu ve editörü oldu.
  Şiirleri ve öyküleri Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, Ermenice, Azerice, Bulgarca, Japonca gibi dünya dillerine çevrildi. Yazarın "Aşksız Gölgeler" adlı kısa öykü kitabı 2013'te Almanya'da Binooki Yayınları tarafından "Lieblose Schatten" adıyla Almancaya çevrilerek yayımlandı.
  Şiirin yanında öyküler, düz yazılar da yazmaktadır.
  Kadir Aydemir, İstanbul'da yazarlık ve editörlük yapmaktadır.


  • Yitik Ülke
  Yitik Ülkeİnternet üzerinde yayın yapan, 2000 yılında yazar Kadir Aydemir tarafından kurulan şiir ve edebiyat sitesidir. 2006 yılının Eylül ayında Yitik Ülke Yayınları da bünyesine katılmıştır.


  • Yitik Ülke Yayınları
  Genel yayın yönetmeni Kadir Aydemir olan Yitik Ülke Yayınları2006 yılının sonlarında İstanbul'da kurulan bir yayınevidir. Yayınevi, özellikle genç yazarların ilk kitaplarını yayımlıyor. Şiir, öykü, roman, deneme gibi genel türlerde ve özel dizilerde yayın yapılıyor.


  • Kadir Aydemir’in Kitapları
  ·         Sessizliğin Bekçisi, Haiku, Hera Şiir Kitaplığı, 2002
  ·         Dikenler Sarayı, Şiir, Eti Yayınları, 2003; Yitik Ülke Yayınları 2013 
  ·         Rüzgârla Saklı, Şiir, Yitik Ülke Yayınları, 2007
  ·         Aşksız Gölgeler, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2007
  ·         Ekşi Öyküler, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2007
  ·         Cunda Öyküleri, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2007
  ·         Bozcaada Öyküleri, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2010
  ·         Olimpos Öyküleri, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2010
  ·         80'lerde Çocuk Olmak, anlatı, Yitik Ülke Yayınları, 2010
  ·         90'lar Kitabı Çocuk mu Genç mi?, Anlatı, Yitik Ülke Yayınları, 2012
  ·         Sonsuz Unutuş, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2012
  ·         Tuhaf Alışkanlıklar Kitabı, Yitik Ülke Yayınları, 2012
  ·         Soğuk Yazgı, Şiir, Yitik Ülke Yayınları, 2014
  ·         Mutsuz Aşk Vardır, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2014
  ·         Yitik Öykü, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2014


  On4 Tv Edebiyat Kokusu Programının Konuğu: Kadir Aydemir

  Kaynakça:
  ·         Vikipedi, özgür ansiklopedi