şiirler

Son İçerikler

edebiyat haberleri

şiir yarışmaları

etkinlik

edebiyat dergileri

kitap

röportaj

biyografi

Listeler

Son İçerikler

 • Vaiz Sokağı Numara 70 - Turgut Uyar

  Ekleyen: Sadık Doğan → 20 Mart 2017 Pazartesi

  VAİZ SOKAĞI NUMARA 70

  Ben sana kürk alamam doğrusu
  Güzel bileklerine bilezik alamam
  Bir kap yemek, bir elbise
  Öyle bir tad var ki fakirliğimizde
  Başka hiçbir şeyde bulamam..


  Sokağımız arnavut kaldırımı,
  Evimiz ahşap iki oda.
  Daha iyisi de olabiridi ya,
  Şükür buna da.


  – Ama Hamdi beylerin..
  – Hamdi beylere bakma sen,
  Tencere maltızda, fasulye tencerede
  Çocuklar kapının önünde oynuyor mu?
  Ona bak sen..


  – Perdemiz kadife olmalıydı..
  – Basma da güzel olur, sevince.
  Biliyorsun ancak boğazımıza,
  Olmuyor ha deyince.


  – Kimbilir bir gün belki..
  Adam sen de, aldırma,
  Bunlar düşünmeye değmez
  Hem hayat dediğin ne ki?..

  Vaiz Sokağı Numara 70 - Turgut Uyar

  Turgut Uyar
 • Çanakkale Şehitlerine - Mehmet Akif Ersoy

  Ekleyen: Sadık Doğan →
  ÇANAKKALE  ŞEHİTLERİNE
  Çanakkale Şehitlerine - Mehmet Akif Ersoy
  Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
  En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
  -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
  Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı! "
  Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

  Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
  Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer. (1)
  Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da, (2)
  Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
  Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
  Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
  Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
  Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
  Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
  Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
  Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
  Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
  Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

  Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
  Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
  O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
  Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
  Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
  Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
  Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?
  Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
  Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.

  Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
  Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
  Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
  "O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
  Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

  Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
  Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, (3)
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
  Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
  "Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
  Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
  "Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
  Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, (4)
  Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
  Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
  Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

  Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
  Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
  Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
  Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
  O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
  Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

  Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
  Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.
  (1) İlk baskılarda:...kum gibi, mahşer mi, hakîkat mahşer.
  (2) İlk baskılarda:...duruyor karşında,
  (3) İlk baskıda: Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  (4) İlk baskılarda: Ebr-i nîsânı açık...

  Mehmet Akif Ersoy
 • Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü 2017

  Ekleyen: Sadık Doğan → 13 Mart 2017 Pazartesi
  Ö l ü m ü n ü n   44 .  y ı l d ö n ü m ü n d e
  A R K A D A Ş   Z .  Ö Z G E R  Ş İ İ R   Ö D Ü L Ü    2 0 1 7
  A R K A D A Ş  Z . Ö Z G E R Ş İ İ R  Ö D Ü L Ü  2 0 1 7


  Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü’nün yirmi ikincisi veriliyor.
  Bugüne kadar şiir kitabı yayımlanmamış şairlerin aday olabilecekleri Ödül için son başvuru tarihi 15 Mart 2017.
  Adayların; kitap bütünlüğü taşıyan, basıma hazır şiirlerinden oluşturacakları, adres, telefon, ve özgeçmişlerini de içeren 6 adet dosyayı; Mayıs Yayınları’nın Sakarya Cad. Özkanlar 35 Apt. A Blok, No: 36 / 20, Manavkuyu, Bayraklı – İzmir adresindeki Ödül sekreterliğine, APS, kargo ya da taahhütlü posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekiyor.
  Mayıs Yayınları yetkilileri, Ödül alacak dosyayı 2017 yılı içinde, telif karşılığını ödeyerek kitap halinde yayımlayacaklarını açıkladılar.
  Özger’in ölümünün 44. yıldönümünde, 6 Mayıs 2017 tarihinde verilecek Ödülün seçici kurulu Sina Akyol, Orhan Alkaya, Gökhan Arslan, Meryem Coşkunca ve Suat Çelebi’den oluşuyor. 

  A R K A D A Ş   Z .  Ö Z G E R  Ş İ İ R   Ö D Ü L Ü    2 0 1 7

  1996’dan beri düzenlenen ve bugüne kadar Gazanfer Eryüksel-Yücelay Sal (1996), Zeynep Köylü-Hüseyin Peker (1997), Serap Erdoğan-Hüseyin Köse (1998), Kuvvet Yurdakul (1999), Sadık Yaşar (2000), Mehmet Kâzım-Bâki Asiltürk (2001, Bir Şiiri İnceleme), Bahtiyar Kaymak (2002), Nesrin Kültür Kiraz (2003), Ertuğrul Deveci (2004), Cuma Duymaz-Sinan Oruçoğlu (2005), Hayriye Ersöz (2006), Ersun Çıplak (2007, Bir Şiiri İnceleme), Halil İbrahim Özbay (2008) Nurullah Kuzu (2009), Gökhan Arslan (2010), Murat Acar (2012), Şerif Mehmet Uğurlu (2013, Bir Şiiri İnceleme), İrfan Çinar (2014), Monica Papi (2015), Meryem Coşkunca (2016)’ya verilen Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü’nün 2017 programı aşağıda belirtilmiştir.

  Ödüle aday olma koşulları
  Ödüle,bugüne kadar şiir kitabı yayımlanmamış kişiler aday olabilecektir.
  Dosyaların kitap bütünlüğü taşıyan, basıma hazır nitelikteki şiirlerden oluşması gerekir.
  Seçici kurul; birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi değerlendirmeler yapmayacak; tek bir Ödül verecektir. (Ödül birden fazla dosya arasında paylaştırılabilir. Jüri Özel Ödülü verilebilir.)
  Ödüle aday olmak isteyenler, özgeçmişlerini de içeren 6 adet dosyayı, adres, email ve telefon numaralarını da belirterek, Mayıs Yayınları’ nın Sakarya Cad. Özkanlar 35 Apt. A Blok, No:36/20, Manavkuyu, Bayraklı-İzmir adresindeki Ödül sekreterliğine, APS, kargo ya da taahhütlü posta ile gönderecek ya da elden teslim edeceklerdir. Ödül için gönderilen dosyalar iade edilmez.
  Ödül için son başvuru tarihi 15 Mart 2017’dir.
  Ödül, Arkadaş Z. Özger’ in ölümünün 44. yıldönümünde, 6 Mayıs 2017Cumartesi günü düzenlenecek bir törenle verilecektir.
  Seçici kurulca Ödüle değer görülen yapıtın yazarı, Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü 2017 Diploması ve Plaketi ile onurlandırılacak; ayrıca dosya kapsamındaki şiirler, Mayıs Yayınları Şiir Dizisi’nden, yıl içinde ve telif karşılığı ödenerek kitap halinde yayımlanacaktır.

  Seçici kurul (abc sırasıyla)

  Sina Akyol, Orhan Alkaya, Gökhan Arslan, Meryem Coşkunca ve Suat Çelebi.
 • Annabel Lee - Edgar Allan Poe

  Ekleyen: Sadık Doğan →
  ANNABEL LEE

  Annabel Lee - Edgar Allan Poe

  Seneler,seneler evveldi;
  Bir deniz ülkesinde
  Yaşayan bir kız vardı,bileceksiniz
  İsmi Annabel Lee;
  Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten
  Sevmekden başka beni.

  O çocuk ben çocuk,memleketimiz
  O deniz ülkesiydi,
  Sevdalı değil karasevdalıydık
  Ben ve Annabel Lee;
  Göklerde uçan melekler bile
  Kıskanırdı bizi.

  Bir gün işte bu yüzden göze geldi,
  O deniz ülkesinde,
  Üşüdü rüzgarından bir bulutun
  Güzelim Annabel Lee;
  Götürdüler el üstünde
  Koyup gittiler beni,
  Mezarı ordadır şimdi,
  O deniz ülkesinde.

  Biz daha bahtiyardık meleklerden
  Onlar kıskandı bizi,_
  Evet!_bu yüzden (şahidimdir herkes
  Ve o deniz ülkesi)
  Bir gece bulutun rüzgarından
  Üşüdü gitti Annabel Lee.

  Sevdadan yana ,kim olursa olsun,
  Yaşça başca ileri
  Geçemezlerdi bizi;
  Ne yedi kat gökdeki melekler,
  Ne deniz dibi cinleri,
  Hiçbiri ayıramaz beni senden
  Güzelim Annabel Lee.

  Ay gelip ışır hayalin eşirir
  Güzelim Annabel Lee;
  Bu yıldızlar gözlerin gibi parlar
  Güzelim Annabel Lee;
  Orda gecelerim,uzanır beklerim
  Sevgilim,sevgilim,hayatım,gelinim
  O azgın sahildeki,
  Yattığın yerde seni .


  Çeviren : Melih Cevdet ANDAY

  Not
  "Annabel Lee", ABD'li şair ve yazar Edgar Allan Poe'nun yazdığı son şiirdir. 1849'da yazılan şiir aynı yıl, Poe'nun ölümünün hemen ardından yayınlanmıştır.
  Poe'nun pek çok şiiri gibi bu şiirin de teması güzel bir kadının ölümüdür. Şiirin anlatıcısı, daha çok gençken Annabel Lee'ye aşık olmuştur. Bu aşk öyle güçlüdür ki melekler bile kıskanır. Annabel Lee öldükten sonra bile anlatıcının aşkı son bulmaz.
  Şiirdeki Annabel Lee'nin ilham kaynağının kim olduğu konusunda çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Pek çok kadının adı geçse de, en makul adaylardan biri Poe'nun eşi Virginia Eliza Clemm Poe'dur.
 • Bestelenen 162 Şiir - Şiirden Müziğe Uyarlamalar

  Ekleyen: Sadık Doğan → 9 Mart 2017 Perşembe

  Şiirden Müziğe Uyarlamalar

  Eskilerden yeni kuşağa birçok şairden bestelenmiş 162 şiir. Çok güzel ve özenle hazırlanmış, bir youtube oynatma listesi. Mutlaka dinlemelisiniz.
  Hazırlayan ve paylaşıma sunan arkadaşların emeğine sağlık!..

 • Kadir Aydemir Kimdir? Hayatı, Kitapları, Şiirleri

  Ekleyen: Sadık Doğan → 2 Mart 2017 Perşembe
  Kadir Aydemir Hayatı, Eserleri, Şiirleri

  Kadir Aydemir (d. 13 Eylül 1977İstanbul)

  kadir aydemir kimdir?


  • Kadir Aydemir Kimdir?
  İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Üniversitede bir süre İşletme, daha sonra Halkla İlişkiler eğitimi aldı. Şiirleri Varlık, Kitap-lık, Şiir Oku, No, Dize, Özgür Edebiyat, Akatalpa, Mor Taka, Ada gibi dergilerde ve çeşitli şiir yıllıklarında yayımlandı. Cumhuriyet Kitap, Virgül ve Radikal Kitap dergileri başta olmak üzere pek çok dergide röportaj ve kitap eleştiri yazılarına rastlandı. 1997 yılında Başka şiir dergisini çıkarttı.
  2000 yılında Yitik Ülke şiir-edebiyat dergisini kurdu. 2006 yılında Yitik Ülke Yayınları'nın kurucusu ve editörü oldu.
  Şiirleri ve öyküleri Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, Ermenice, Azerice, Bulgarca, Japonca gibi dünya dillerine çevrildi. Yazarın "Aşksız Gölgeler" adlı kısa öykü kitabı 2013'te Almanya'da Binooki Yayınları tarafından "Lieblose Schatten" adıyla Almancaya çevrilerek yayımlandı.
  Şiirin yanında öyküler, düz yazılar da yazmaktadır.
  Kadir Aydemir, İstanbul'da yazarlık ve editörlük yapmaktadır.


  • Yitik Ülke
  Yitik Ülkeİnternet üzerinde yayın yapan, 2000 yılında yazar Kadir Aydemir tarafından kurulan şiir ve edebiyat sitesidir. 2006 yılının Eylül ayında Yitik Ülke Yayınları da bünyesine katılmıştır.


  • Yitik Ülke Yayınları
  Genel yayın yönetmeni Kadir Aydemir olan Yitik Ülke Yayınları2006 yılının sonlarında İstanbul'da kurulan bir yayınevidir. Yayınevi, özellikle genç yazarların ilk kitaplarını yayımlıyor. Şiir, öykü, roman, deneme gibi genel türlerde ve özel dizilerde yayın yapılıyor.


  • Kadir Aydemir’in Kitapları
  ·         Sessizliğin Bekçisi, Haiku, Hera Şiir Kitaplığı, 2002
  ·         Dikenler Sarayı, Şiir, Eti Yayınları, 2003; Yitik Ülke Yayınları 2013 
  ·         Rüzgârla Saklı, Şiir, Yitik Ülke Yayınları, 2007
  ·         Aşksız Gölgeler, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2007
  ·         Ekşi Öyküler, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2007
  ·         Cunda Öyküleri, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2007
  ·         Bozcaada Öyküleri, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2010
  ·         Olimpos Öyküleri, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2010
  ·         80'lerde Çocuk Olmak, anlatı, Yitik Ülke Yayınları, 2010
  ·         90'lar Kitabı Çocuk mu Genç mi?, Anlatı, Yitik Ülke Yayınları, 2012
  ·         Sonsuz Unutuş, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2012
  ·         Tuhaf Alışkanlıklar Kitabı, Yitik Ülke Yayınları, 2012
  ·         Soğuk Yazgı, Şiir, Yitik Ülke Yayınları, 2014
  ·         Mutsuz Aşk Vardır, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2014
  ·         Yitik Öykü, Öykü, Yitik Ülke Yayınları, 2014


  On4 Tv Edebiyat Kokusu Programının Konuğu: Kadir Aydemir

  Kaynakça:
  ·         Vikipedi, özgür ansiklopedi


 • Sultan Şairler Belgeseli - Önce Şiir Vardı

  Ekleyen: Sadık Doğan → 27 Şubat 2017 Pazartesi

  Padişah Şairler

  Trt-2'de Yayınlanan "Önce Şiir Vardı" Programından Osmanlı padişahlarının şiiri konuşuluyor.

  Hilmi Yavuz, Talat S.Halman ve Mustafa Şerif Onaran'ın şiiri ve şairi konuştuğu program Önce Şiir Vardı, Sultan Şairleri ve şiirilerini anlatıyor.
 • 7. Ulusal Mihrî Hatun Şiir Yarışması 2017 Şartnamesi

  Ekleyen: Sadık Doğan → 18 Şubat 2017 Cumartesi
  AMASYA BELEDİYESİ  7. ULUSAL  “ AMASYA’LI MİHRÎ HATUN”  ŞİİR  YARIŞMASI  ŞARTNAMESİ
  AMASYA BELEDİYESİ 7. ULUSAL “ AMASYA’LI MİHRÎ HATUN” ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amasya, dillerden düşmeyen destanların, dünyaya nam salmış aşkların yaşandığı şehirdir. Bu sevgi, yeri gelmiş Şirin’i uğruna Ferhat’ın külüngüyle dağları dövmüş, günü gelmiş “Hattatların Piri” Şeyh Hamdullah’la hat sanatını zirveye taşımış, günü gelmiş divan edebiyatımızın ilk kadın şairi Mihrî Hatun’la dizelere dökülmüştür. Sayısız medeniyetin filizlenip boy verdiği bu topraklarda Milli Mücadele’nin de ilk kıvılcımı yakılmıştır.

  Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarıyla Amasya’dan tüm dünyaya ilan ettiği Amasya Tamimi’nin 98. Yılı’nı kutlayacağımız 2017’de “12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası” etkinlikleri arasında bu yarışmamız yedinci kez yerini alacaktır.
  Şiir yarışmamıza adını verdiğimiz Amasyalı Mihrî Hatun ise, nazireleri ve divanıyla kadın şairler içinde sevda ile ilgili duygularını samimi bir şekilde yazması bakımından dünyada farklı bir yere sahiptir.

  Amasyalı Mihri Hatun’un; sade bir dille yazdığı kaside ve gazelleri ise adeta sevda şehri Amasya’nın hikâyesini anlatmaktadır. 1460 ya da 1461′de Amasya’da doğduğu ve 1506′da yine burada vefat ettiği rivayet edilmektedir. Güzelliğiyle bölgede ün salan Mihri Hatun hiç evlenmemiştir.

  AMAÇ

  Tarihin her döneminde devleti ve milleti ile barışık, geçmişten kalan güzellikleri geleceğe aktarma çabası içinde bulunmuş, vefakâr, hoşgörülü ve tarihe yön verecek kadar azimli insanların yaşadığı şehzadeler şehri  Amasya, tarihin akışında her zaman mihenk taşı olma konumunu korumuştur.
   İşte bu nedenlerle Amasya  Belediyesi’nin yapmış olduğu kültürel faaliyetlerin karikatür ve fotoğraf yarışmaları yanında sanatın bir başka ve en önemli estetik formlarından olan şiirle süslenmesi ve şairlerimizin, mana ve ana temasını tamamen kendi ruh dünyalarında anlam bulduracakları dizelere dökmeleri amaçlanmıştır. 

  İKİNCİ BÖLÜM

  YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

  · Yarışmaya 18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.
  · Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.
  · YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER
  · Yarışma konusu şiirin evrensel değerleri çerçevesinde tamamen serbesttir.
  · Eserler Hece, Aruz ve Serbest ölçü olmak üzere üç kategoride ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. · Yarışmaya katılacak şiirler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada derece ve mansiyon almamış olmalıdır. · Yarışmacılar tek rumuzla her bir kategoride (Hece,Aruz,Serbest) en fazla 1 tane olmak üzere toplam da 3 şiirle katılabilirler.
  · Şiirler, iki A4 sayfa boyutunu geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 puntoda ve 3000 yazı karakterini geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
  · Şiir metnine kesinlikle ad ve soyad yazılmayacaktır.
  · Şartnameye uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır · Şartnamede belirtilmeyen konularda Seçici Kurul tarafından (tutanakla) kayıt altına alınan kararlar geçerlidir.
  · Şiirlerin sorumluluğu şairlerine aittir.
  · Tüm eserlerin telif hakkı Amasya Belediyesi’ne ait olup iade edilmez. Yarışmacılar ödül alan ve yayınlanmaya uygun bulunan şiirlerinin Belediyemiz tarafından hazırlanacak olan albümde yayınlanmasını yarışmaya katılmakla kabul etmiş sayılacaklardır.
  · Eserler kendi kategorilerinde ödüllendirilecektir.
  · Yarışmada birincilik alan yarışmacılar bir sonraki yıl birincilik aldıkları kategoride yarışmaya katılamazlar. 
  ·Eserler, online (çevrimiçi) olarak www.amasyayarismalari.com adresinden yüklenecektir.
  · Katılımcılar üyelik sayfasındaki gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra eserlerini yükleyeceklerdir.
  · Elden teslim, e-posta yada CD/DVD/Taşınabilir bellek yoluyla gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.
  · İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde yarismalar@amasya.bel.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese eser gönderilmesi yarışmaya katınıldıgı anlamına gelmez.
  · Yarışmaya, yarışma web sayfasına üye olup eser göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  ÖDÜLLER

  (Her Kategori için)
  Birincilik Ödülü : 5.000 TL (NET)
  İkincilik Ödülü : 3.500 TL (NET) 
  Üçüncülük Ödülü : 2.500 TL (NET)
  Mansiyonlar (3 Adet) : 1.000 TL (NET) (her kategori için)

  Dereceye giren ve mansiyona değer bulunanlara ayrıca plaket verilecek ve Jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen eserlerle birlikte albüm haline getirilerek yayınlanacaktır. Yarışma törenine katılamayan derece ve mansiyon sahiplerinin para ödülleri Üye Bilgileri bölümünde bildirdikleri IBAN numarasına havale edilir(Gönderim bedelleri yarışmacılara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.) Hak sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli sonuçların açıklandığı tarhihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

  · Osman AKBAŞ Belediye Başkan Yardımcısı
  · Yrd. Doç. Metin HAKVERDİOĞLU Amasya Üniversitesi
  · Dr. Barış DOĞAN Şair-Yazar
  · Olcay GÖKÇE Edebiyat Öğretmeni
  · İsa KOCAKAPLAN Türk Edebiyat Vakfı Öğretim Üyesi
  · Ali Rıza ATASOY Dünya Aydınlar ve Yazarlar Derneği Şair/Yazar

  Değerlendirme Kriterleri:
  Yarışmaya başvuran şiirler, Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre 100 üzerinden puanlama yolu ile değerlendirilecektir.
  • Özgünlük • Sanatsal değeri 
  • Türk örf, adet ve geleneklerine uygunluk 
  • Türkçe’nin kullanımı ve zenginliği

  YARIŞMA TAKVİMİ

  Son başvuru : 11 Nisan 2017 Salı
  Jüri değerlendirmesi : 13 Mayıs 2017 Cumartesi
  Sonuçların ilan tarihi : 15 Mayıs 2017 Pazartesi
  Ödül töreni :.Amasya Belediyesinin belirleyeceği gün, saat ve yerde ödüller sahiplerine verilecektir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  SON HÜKÜMLER

  1. Ödül almaya hak kazanan ve dışarıdan Amasya’ya gelecek olan yarışmacıların kendilerine ait Ulaşım (otobüs), Konaklama ve Ağırlama masrafları belediyemiz tarafından karşılanacaktır. (Yarışmacıların beraberinde getirdikleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır.)
  2. Ulaşım masrafları için (Otobüs) bileti gidiş-dönüş olarak resmi rayiç bedeller dikkate alınır.
  3. Seçici Kurul üyelerine mansiyon ücreti verilir. Ulaşım ve konaklama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Seçici kurul üyelerine verilen ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Başkan Yardımcısına verilmez.
  4. Ödül törenine katılmak isteyen seçici kurul üyelerinin Ulaşım ve konaklama bedeli Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
  5. Ödül töreninde sahne alacak ses ve saz sanatçılarının ücretleri ayrıca ödenir.
  6. Yarışmaya başvuran yarışmacılarımız yukarıdaki şartname hükümlerini ve dereceye giren veya yayınlanmaya layık görülen eserlerimin her türlü kullanım haklarının Amasya Belediye’sine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

  İLETİŞİM

  Yarışma Koordinatörü : Hakan ARLI
  Adres : Amasya Belediye Başkanlığı “7. Ulusal Amasyalı Mihrî Hatun Şiir Yarışması” Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binası55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad. No: 95-101 05100 AMASYA
  Tel : 0 358 212 01 27 Santral : 0358 212 01 28 (Dahili: 314)

  e-posta : yarisma@amasya.bel.tr
 • Hece Dergisi 2017 OCAK SAYISINDA Ahmet Haşim Özel Sayısı

  Ekleyen: Sadık Doğan → 28 Ocak 2017 Cumartesi
  Hece Dergisi 2017 OCAK SAYISINDA Ahmet Haşim
  Hece  Dergisi  2017  OCAK  SAYISINDA  Ahmet Haşim Özel Sayısı

  Aylık edebiyat dergisi Hece, yılda iki kez özel sayı çıkarma geleneğini sürdürüyor. 2017 Ocak özel sayısının adı: Türk Şiirinin Yıldızlarından Ahmet Haşim. Bu özel sayı, birkaç ünlü şiiriyle dar bir şiir sever çevrenin ve edebiyat öğretiminin sınırlarına hapsedilmiş görünen Ahmet Haşim’in şiiri ve şiir anlayışının yanı sıra çeşitli alanlardaki görüş, eleştiri ve önerileriyle de dikkate değer olduğunu hatırlatıyor.

  I.             BÖLÜM: ŞİİRİ (7-290)
  Şiiri’ne ayrılan ilk bölümde 33 yazar, şair ve akademisyen, Haşim’in şirini çeşitli açılardan değerlendiriyor.

  Rasim Özdenören/Ahmet Haşim Çevresinde 7
  Ahmet İnam/Bir Şiir İnsan Olarak Ahmet Haşim 11
  Abdullah Uçman/Ahmet Haşim’in Şiir Anlayışı Üzerine Birkaç Söz 20
  Hasan Akay/Ne Efsunkâr İmişsin Âh Ey Mübhemiyet! 24
  Abide Doğan/‘Ay Şairi’ Ahmet Haşim 27
  Ülkü Eliuz/Algıyla İmgenin Ayrılmazlığındaki Ateş: Ahmet Haşim’in Şiirlerinde... 39
  Mehmet Narlı/Haşim’in Suları 56
  Turan Karataş/Sonsuz, İri Güller… 62
  Hayriye Ünal/“Akşamlarım” Şiiri Odağında Başka Ahmet Haşim 73
  Ali K. Metin/Ahmet Haşim’de Muhayyilenin Yeri ve Poetikası 79
  Berna Uslu Kaya/Evrenin Sesini Sözcüklerin Ahengine Katan, Bir Dua Tınısı ile... 85
  Halil Ünal/Hâşim’in Gözü ve Empresyonist Bakış 89
  Emel Aydın Özer/Acının Gölgesi Bedene Düştü: Ahmet Haşim’de Beden Algısı 94
  Bedia Koçakoğlu/Bir Gamlı Hazan: Cenap ve Haşim Şiirinde Sonbahara Dair 101
  Mehmet Solak/“O Belde”nin “Yollar”ında… 111
  Semih Diri/Ahmet Hâşim’in O Belde Şiirine Yeni Bir Bakış 115
  Mert Öksüz/Ahmet Hâşim Şiirinin Batılı Sanat Anlayışlarıyla İlişkisi 123
  Mehmet Medeni Doğan/Şairlerin En Yabancısı: Ahmet Hâşim’de Yabancılaşma... 145
  Gökhan Tunç/Bülbülü Eti İçin Öldürmek: Ahmet Haşim’in “Bülbül” Şiirinde... 161
  Şaziye Durukan/Hâşim’in Aynaları 165
  Necmettin Turinay/Mütareke Döneminde Haşim Şiiri ve Bu Şiirin İstikbalini... 173
  Nedim Uzsoy/Göllerde Bu Dem Bir Kamış Olmak 185
  M. Ragıp Karcı/Türkü Dinlerken Ahmet Haşim’i Konuşmak 189
  Necati Mert/Ahmet Hâşim Hakkında 191
  Ahmet Murat/Şahsileşirken Sosyalleşen 193
  Osman Özbahçe/Hâşim’in Modern Şiire Katkısı 196
  Canan Sevinç/Bir “Garip” Poetik Halef Selef Hikâyesi: Ahmet Haşim ve Orhan Veli... 225
  Âtıf Bedir/Tanpınar’a Göre Haşim: ‘Hayretin Sırrını Bilen Adam’ 237
  Alâattin Karaca/Akraba Şairler Ahmet Haşim, İlhan Berk, İkinci Yeni 242
  Ömer Yalçınova/Yeniyle Eskinin Bitmek Tükenmek Bilmeyen Kavgası... 247
  Bahtiyar Aslan/Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Dargınlığı 254
  Şerife Çağın/Nurullah Ataç’ın Gözünden “Üstad” Ahmet Haşim 261
  A. Cüneyt Issı/Ahmet Haşim Şiiri: Kırışık Olan’ın Estetiği 279
  Mehmet Aycı/Görülür 289

  II.           BÖLÜM: SORUŞTURMA (291-350)
  İkinci bölüm “Soruşturma” Beşir Ayvazoğlu söyleşisiyle başlıyor. Ardından 17 şair, yazar ve akademisyenin görüş ve değerlendirmeleri sıralanıyor.

  İbrahim Demirci/Beşir Ayvazoğlu ile Söyleşi 291
  Orhan Okay/“Şaf Şiir Tarzında Yazmayı, Henüz Adını Vermeden... 298
  Hüsrev Hatemi/“Ahmet Hâşim’in Nesri Yüksekse de, Şiiri Çok Yüksektir.” 302
  İnci Enginün/“Şiirini Okurken Gülemezsiniz En Fazla Tebessüm Edersiniz. Fakat... 304
  D. Mehmet Doğan/“Her Daim Yenidir, Yani Her Daim Şiirdir.” 307
  Handan İnci/“Saf Şiirin Ömrü, Yazıldığı Dilin Yeryüzündeki Yaşama Süresi Kadar... 309
  Şaban Sağlık/Şairlerin En Garibi 311
  Hicabi Kırlangıç/“Ahmet Haşim’in Beni, Yahya Kemal’in Beninden Daha Sahicidir.” 318
  Kemal Özmen/“Haşim’i İçinde Yaşadığı ve Tanığı Olduğu Büyük Tarihsel Kırılma... 321
  Erdoğan Erbay/“Bence, Haşim’in Şiiri, İnsanın Tek Başına Yüklendiği Hüznün... 324
  Hakan Şarkdemir/“Hâşim’in Şiiri Bütünüyle Patetik Olanın Evreninde... 330
  Ali K. Metin/“Hem Haşim, Hem Yahya Kemal Plastik Şairlerdir.” 334
  Zeynep Arkan/“Hâşim’in İç Dünyasının Zengin İmgeleri ile Kurduğu Şiirde... 336
  Atakan Yavuz/“Acaba Hâşim’in Şiiri mi Eskidi Yoksa Bizim Dünyaya Bakışımız mı... 338
  Murat Soyak/“Hüzün Makamında Gizemli Hayaller Peşindedir.” 341
  İsmail Özmel/“Şiirin Yeri Başka, Nesrin Yeri Başka.” 344
  Süreyya Berfe/Ahmet Haşim Denince… 346
  Mehmet Kahraman/“Onu Bir Edebî Akıma Bağlamaya Çalışmanın Anlamı Yoktur.” 347

  III.         BÖLÜM: AHMET HAŞİM İÇİN ŞİİRLER/YAZILAR (351-374)
  Üçüncü Bölüm: Ahmet Haşim için Şiirler Yazılar’da eski yeni 14 metin yer alıyor.

  Sezai Karakoç’tan     351
  Necip Fazıl/Sayıklama 353
  M. Fuad Köprülü/Nisyân 354
  Salâh Birsel/Göl Saatleri 355
  Hakan Şarkdemir/İndeks VI: Ne Keramet Ne Vahiy 356
  Yasin Koç/Haşim’le Son Çarşamba 358
  Hayriye Ünal/Avcıya 360
  Sait Maden/Ahmet Haşim 361
  Hüseyin Atlansoy/ Bir Zabitin Harp Hatıraları 362
  İsmail Özmel/Aynı Kaderin Şairleri Haşim ve Tanpınar 363
  Mina Urgan/Ahmet Haşim 364
  Nurullah Ata (Ataç)/Ahmed Hâşim 366
  Fevzi Lütfü (Karaosmanoğlu/Son Şöhretler (…) Ahmet Haşim 369
  Ebubekir Eroğlu/Ahmet Haşim İçin 374

  IV.         BÖLÜM: YAZISI VE YANKISI (375-558)
  Yazısı ve Yankısı” başlıklı dördüncü bölümde 28 yazarın kaleminden Ahmet Haşim’in düzyazıları, eleştirileri, gezi yazıları, denemeleri, mektupları üstüne tanıtım ve değerlendirmeler karşımıza çıkıyor.

  İdris Ekinci/Bir Muharrir Olarak Ahmet Hâşim 375
  Hayriye Ünal/Eleştirmen Haşim 384
  Muhsin Bostan/Bir Nesir Yazarı Olarak Ahmet Hâşim 390
  Mustafa Uçurum/Nazım ile Nesir Arasında Ahmet Hâşim’in Dünyası 395
  Arif Ay/Ahmet Haşim’in Şehirleri 398
  Kâmil Yeşil/“Müslüman Saati” Ne Demek 412
  İrfan Çevik/Haşim’in İki Vurgusu 418
  Duygu Güles K./Hâşim’in Heykelleri 422
  İhsan Kabil/Ahmet Hâşim’in Yazılarında Sinema 428
  Tarık Deniz/Altın Sarısı Donuk Maskeli Bir Facia Aktörünün Harikulâdelikler Avı... 430
  Hatice Bildirici/Ahmet Haşim ve Mitoloji 435
  Dursun Ali Tökel/Divan Şiirine Değinileriyle Ahmet Haşim 444
  Manolya Gürocak/Mizah ve Haşim’in Azat Yuvası Gözleri 450
  Murat Soyak/Yedi Meşale ve Ahmet Haşim 456
  Fahrettin Arslan/Ahmet Haşim ve “Maruf” Fransız Romancısı 462
  Fatih Özkafa/Yolu Medreseye Düşmüş Galatasaraylı 466
  İshak Yetiş/Ahmet Haşim’in Mektupları 474
  Cemal Şakar/Bir Güneş Çocuğunun İstanbul’u 480
  Abdullah Harmancı/Ahmet Haşim’in Tek Öyküsü: “Son Yadigâr” Üzerine… 484
  Fikri Özçelikçi/Bir Şair Cümlesinin İhya Ettiği Mekân: Gurabahâne-i Laklakan 493
  Akif Kuruçay/Hâşim’in Mezarında-Düşünceler 497
  Beyza Nur Demirci/Turuncu Kayık’ta Bir Ruh: Ahmet Haşim 504
  Koray Üstün/Yakup Kadri’nin Kaleminden Ahmet Haşim’i Okumak 507
  Ali Sali/“Yakup Kadri’nin Haşim’e Bakışı Çok Acımasızdır” 517
  İsmail Karakurt/Günlerin Köpüğü 1001 522
  Yusuf Turan Günaydın/Hatırat Kitaplarında Ahmet Hâşim 539
  Erdoğan Mura/Ders Kitaplarında Ahmet Haşim 543
  İbrahim Demirci/Ahmet Haşim’in Yazılarına Dair Birkaç Not 551

  V.           BÖLÜM: SEÇİLMİŞ METİNLER (559-588)
  “Seçilmiş Metinler” başlıklı beşinci bölümde Ahmet Haşim’in şimdiye dek pek görülmemiş yahut görmezden gelinmiş 21 metni yer alıyor.

  Halide Edib Hanımefendi’ye/559 • Paris’i Görmüş Zat/560 • Seferber “Kelime”ler/562
  Muhâlefet/564 • 19/565 • Türk Edebiyatında Mevcut Temâyüller/566 • Hiddetli
  Kalpak/576 • Aşk ve Kıyafet/578 • Otomobiller/579 • İlim/580 • Münekkit/580
  Hayâl Kurbanı/581 • Üstad/582 • Mucib-i Şeref Olmayan İki Müşâhede/583 • Acayip
  Şeyler/584 • Horoz/584 • Sür’at/585 • Eğer Mantık Olsaydı/585 •  Kirpi ve Tilki/586
  Yaratmak/586 • Milletleri Sevmek ve Beğenmek/587

  VI.         BÖLÜM: KAYNAKÇA (589-618)
  Alltıncı Bölüm Kaynakça’da Yazılar, Kitaplar, Bölümler, Özel Sayılar, Eserleri, İthaf ve Nazire Şiirler; Röportaj, Soruşturma ve Anketler ile Tezler sıralanmış.

  Yusuf Turan Günaydın – Selma Günaydın/Ahmet Haşim Bibliyografyası 589
  A. Yazılar/591 • B. Kitaplar/609 • C. Kitaplarda Bölümler/610 • D. Özel Sayı/616
  E. Eserleri/616 F. İthaf ve Nazire Şiirler/617 • G. Röportajlar, Soruşturma ve
  Anketler/617 • H.Tezler/618

  VII. BÖLÜM: ALBÜM (619-636)     619
  Yedinci Bölüm: Albüm’de Ahmet Haşim’e ilişkin bazıları ilk kez yayımlanan 19 fotoğraf ve resim yer alıyor.

  Kaynakça:
  Konur Sok. 39 / 1 Ankara
  0 312 419 69 13-14